DU ER HER

Aktuelle saker

 • FGs sprinklerkonferanse 14. og 15. mars 2018

  FGs sprinklerkonferanse 14. og 15. mars 2018

  FG Skadeteknikk ønsker velkommen til årets store arrangement for alle som er involvert i sprinkler, slokkesystemer og skadeforebygging på en eller annen måte. Konferansen samler sprinklerbransjen, forsikring, myndigheter, brannvesen, leverandører og bidragsytere fra andre skandinaviske land, Europa og USA.

 • Årsmøte 6. april 2017

  Årsmøte 6. april 2017

  Årsmøte avholdes 6. april kl. 10.00 i Brannvernforeningens lokaler. Umiddelbart etter orienterer brannsjef Knut Birger Bakken om brannen i den verneverdige bebyggelsen i Lillehammer i januar, med påfølgende diskusjon rundt temaet sikring av gammel trehusbebyggelse.

 • Advarer mot frostskader

  Advarer mot frostskader

  Med vinter og kulde øker risikoen for frostskader på vannrør. I tillegg til vannskader kan frostsprengte rørsystem gi omfattende skader på vannbaserte slokkesystemer, slik at disse ikke fungere som forutsatt ved branntilløp.

 • OFAS tilbyr gratis kurs for tilsynsansatte i brannvesenet

  OFAS tilbyr gratis kurs for tilsynsansatte i brannvesenet

 • Avvik på sprinkleranlegg kan få store konsekvenser

  Avvik på sprinkleranlegg kan få store konsekvenser

  Det starter en brann i Norge hver eneste dag, noe som kan påføre samfunnet tap av verdier og menneskeliv. Halvparten av forsikrings-/erstatningsutbetalingene har vært i forbindelse med brann i næringsbygg. Når en brann først starter, kan den raskt bli ukontrollerbar. Et sprinkleranlegg vil kunne kontrollere brannen i en tidlig fase, noe som vil begrense skadeomfanget, verdier sikres og liv reddes. Det er derfor viktig at sprinkleranlegget fungerer som tiltenkt.

 • Slokkeanlegg redder liv

  Slokkeanlegg redder liv

  Brannen i Tysvær i fjor kan sette ny standard for alle landets kommuner.

 • Konstant inert luft vs. inergen

  Konstant inert luft vs. inergen

  Slokkesystemer basert på konstant inert luft og Inergen installeres nå i langt større grad enn tidligere. Kan den ene metoden sies å være bedre enn den andre?

 • Flere boliger utstyres med sprinkleranlegg

  Flere boliger utstyres med sprinkleranlegg

  Antall sprinkleranlegg i boliger øker her i landet. I fjor ble det montert mer enn 80 000 sprinklerhoder i norske boliger. Det er dobbelt så mange som i 2004.

 • Hvordan bedre kvaliteten på sprinkleranlegg?

  Hvordan bedre kvaliteten på sprinkleranlegg?

  Det finnes over 30 000 sprinkleranlegg installert i norske bygninger. Hva kan gjøres for å øke kvaliteten på norske sprinkleranlegg. Hvilke mangler/ulemper finnes i dagens kontrollsystem, og hvordan fungerer kontrollsystemet i dag. Hvor ligger avviksmajoriteten?

 • Tror på INERGEN-fremtid

  Tror på INERGEN-fremtid

  Tre studenter på branningeniørstudiet ved Høgskolen Stord/Haugesund, har i sin avsluttende bacheloroppgave forsket på bruk av INERGEN slokkegass i verneverdige bygg. De fant at bruken er god, men at slokkeanlegget må tilpasses lekkasjetallet for bygget.

 • Vellykket øvelse med sprinkleranlegg

  Vellykket øvelse med sprinkleranlegg

  Mye skjer på markedet for sprinkler i Norge. Det har blant annet kommet nye forskrifter som krever sprinkler i flere typer bygg, og markedet vokser. Totalt 575.000 sprinkler er installert i 2011.

 • Samling av vannmiljøene

  Samling av vannmiljøene

  DSB arbeider nå med å revidere forskriften for forebyggende brannvern. I denne forbindelse vil også bestemmelser om slokkevann og sprinklervann, være et aktuelt tema. OFS (nytt navn OFAS) arbeidet mye med disse spørsmålene, gjennom mange år.

 • Møte mellom OFAS og Sprinklerfrämjandet

  Møte mellom OFAS og Sprinklerfrämjandet

  Sprinklerfrämjandet deltok på OFAS sitt styremøte den 26. august 2011, for å gi en presentasjon av sin virksomhet og for å utveksle kunnskap og erfaringer. Sprinklerfrämjandet var representert ved Gösta Holmstedt og deres styreleder Henrik Johansson. I møtet ble det bl.a. diskutert hvordan vi kan forbedre vårt samarbeid gjennom utveksling av erfaringer og aktiviteter.

 • Nye krav til automatiske slokkeanlegg i ny byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10)

  Nye krav til automatiske slokkeanlegg i ny byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10)

  Krav til sikkerhet ved brann i TEK 10 kap. 11 er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-5. Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av gjeldende TEK § 7-2, men med en del redaksjonelle endringer og språklige endringer og presiseringer. Reelle endringer gjelder i hovedsak nye krav gitt i § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider, og gjelder krav til alarm- og slokkeanlegg samt evakueringsplaner i visse typer byggverk.


In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider