DU ER HER

Ettersyn, vedlikehold og kontroll

Publisert: 08.11.2010.  Oppdatert: 20.04.2012.

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Kap. 2 Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter
§ 2 - 4 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg mv.

Eier av ethvert brannobjekt skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten.

Eier må sørge for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Kanaler, rør og lignende som krysser røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler, og gjennomføringer for disse, skal være utført slik at brannmotstanden ikke reduseres.

Eier skal melde fra til kommunen når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget.

Eier må sørge for at skorstein og øvrig fyringsanlegg er intakt og virker som forutsatt. Blir det oppdaget feil eller mangler som åpenbart kan øke risikoen for brann må fyringsanlegget ikke brukes.

Eier av bygning har plikt til å sørge for at aktive og passive brannsikringstiltak blir regelmessig kontrollert, ettersett og vedlikeholdt. Rutiner må sikre at avvik i eiers egne og/eller virksomhet/brukers internkontrollrutiner på brannvernområdet fører til at det iverksettes tiltak. Avtaler/samarbeidsordninger med virksomheter/brukere må formalisere ansvar for at alle forhold som har betydning for brannsikkerheten blir ivaretatt og dokumentert.

Kontroll, ettersyn og vedlikeholdsrutiner er betinget av bruks- og bygningsmessige forhold. Hyppigheten av kontroll, ettersyn (egenkontroll) og vedlikehold (service) vil variere.
Rutiner må etableres i forhold til risikoen i brannobjektet med tanke på forebygging av brann. Se under §§ 2-1 og 2-2.

Eier/forvalter som ikke selv er kvalifisert for å utføre rutinene, må søke råd/inngå kontrakt med kvalifisert aktør. Dette vil være spesielt aktuelt for aktive brannsikkerhetstiltak, men også for kontroll av passive tiltak, eksempelvis hull/gjennomføringer i brannskiller m.m.

Også virksomhet/bruker skal til enhver tid vurdere egen brannsikkerhet ved opphold i byggverket gjennom sitt HMS-arbeid. Avvik i forhold til brannsikkerhet må rettes eller fremstilles for eier/forvalter i samsvar med avtale.

Kontroll, ettersyn og vedlikehold
PUSH-systematikken i internkontrollarbeidet er ett av flere prinsipp som kan benyttes for den langsiktige gjennomføringen av kontroll, ettersyn og vedlikeholdsrutiner:
Planlegge (P), fordele og samordne oppgaver til personell og/eller firmaer med riktig kompetanse.

Utføre (U) planlagt kontroll, ettersyn og vedlikehold på fastsatt måte til fastsatt tid med fastsatte sjekklister/kontrollrapporter osv.

Studere (S), evaluere resultatet. Eier/forvalter av bygning eller eier av virksomhet må avtale hvem som skal ”studere”/evaluere resultatene for å finne årsak til typiske gjengangere og systematisere resultatene.

Handle (H) (lære av erfaringene) og sikre at misforhold mellom det planlagte og det gjennomførte, og feil/mangler (avvik) rettes opp av personell med riktig kompetanse.
Det kan være vanskelig å finne én person som har kompetanse til å foreta både kontroll, ettersyn og vedlikehold. Det er derfor viktig å trekke opp grensene for hvem som gjør hva for å unngå at forhold ikke blir ivaretatt. Også grensesnitt mot andre installasjoner som i utgangspunktet ikke er en brannteknisk installasjon, må være definert. Forhold som ivaretas av andre installasjoner og som er viktig for brannsikkerheten må kontrolleres, etterses og vedlikeholdes.

All kontroll, ettersyn og vedlikehold skal dokumenteres.

Kontroll
Med kontroll menes å undersøke om en installasjon samsvarer med kravdokumenter, prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende og den bruken objektet er godkjent for etter plan- og bygningslovgivningen.

Den som utfører kontrollen må ha nødvendig systemkunnskap, kunnskap om produktet, om regelverket osv. for å påse at:
• Installasjonen oppfyller krav/ytelser etter aktuelt regelverk
• Installasjonen fungerer som prosjektert og beskrevet etter ”utprøvde og anerkjente løsninger (preaksepterte løsninger)” (offentlige veiledninger, standarder, private regelverk, leverandørenes anvisninger m.fl.), og/eller analyseløsninger (med prosjekteringsforutsetninger og lignende)
• Dekningsgrad og kapasitet er tilfredsstillende også sett i forhold til ev. bygningsmessige endringer, vesentlig endret drift, endret brannbelastning osv.
• Installasjonen med eventuelle teknologiske integrasjoner av forskjellige systemer virker som forutsatt og at grensesnittene er klart definert (eks. talevarsling, låsesystemer eller lignende styrt av brannalarmanlegg)
• Organisatoriske tiltak samsvarer med forutsetningene for bruken

Kontraktfestet kontroll kan utføres av annen kvalifisert person/foretak enn den som har prosjektert eller installert anlegget. En sluttført kontroll må ende opp med en kontrollrapport som dokumenterer hva som er kontrollert, hvordan det er kontrollert og resultatet av kontrollen med avvik eller anmerkninger. Handlingsplan for utbedring av tiltak skal dokumenteres, se avsnitt om vedlikehold. Kopi av kontrollrapporter som bl.a. omhandler funksjons- og kapasitetsmålinger bør sendes eller gjøres tilgjengelig for tilsynet i kommunen.

Rutinemessig kontroll av aktive brannsikringstiltak bør, avhengig av tiltakets karakter, utføres innenfor definerte tidsintervall, angitt i standarder, prosjekteringsforutsetninger, leverandøranbefalinger osv., og ut fra risiko og bruk av brannobjektet (normalt minst en gang per år).

Nye installasjoner eller endringer i aktive/passive brannsikringstiltak i bestående byggverk
Etter gjennomført kontroll kan det være aktuelt å installere eller gjøre endringer på aktive brannsikringstiltak som brannalarmanlegg, automatisk slokkeanlegg, røykventilasjon, automatiske brann/røykskillesystemer eller ledesystem, samt også passive tiltak som skifting av dører, brannteknisk isolering mv. Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) omtaler i veiledning til SAK hvilke tiltak som er søknadspliktige, samt saksgangen for kontroll. GOF stiller minimumskrav til utøvere som skal ha ansvar for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven.

Ettersyn
Med ettersyn menes den enkle egenkontrollen av en installasjon eller annet brannsikringstiltak utført av eier/forvalter, eller representant for virksomhet/bruker etter avtale med eier, for å sikre at funksjonen ikke svekkes som følge av driftsmessige endringer eller feil oppstått etter montering. Leverandøren bør angi hva et slikt ettersyn skal omfatte.
Ettersyn (egenkontroll) må utføres av personell som har fått tilstrekkelig med opplæring. Vedkommende som skal utføre ettersyn må se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige avvik (feil/mangler) finnes, og eventuelt foreta enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørenes anvisninger e.l. Vedkommende som foretar ettersyn må enten selv utbedre avvikene eller sørge for at tiltak iverksettes (se under ”Vedlikehold”).

Vedlikehold
Med vedlikehold menes reparasjoner/utskiftinger, utbedring av avvik (feil og mangler) og service på aktive og passive brannsikringstiltak for at installasjonen/konstruksjonen skal fungere som forutsatt.

Vedlikehold må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon.

Utført arbeid skal dokumenteres.

Automatiske slokkeanlegg
Generelt må det for et hvert automatisk slokkeanlegg kunne fremlegges nødvendig dokumentasjon (kontrollrapport) på at anlegget vil fungere som forutsatt i forhold til den funksjonen det skal ha.

I den Europeiske Standardiseringsorganisasjonen (CEN) er det under utarbeidelse egne standarder for ulike automatiske slokkeanlegg som skumanlegg, vanntåke, gassanlegg osv. Standardene bør benyttes så snart de er ratifisert.

Sprinkleranlegg
Sprinkleranlegg som kontrolleres, dokumenteres og vedlikeholdes i henhold til NS-EN 12845, oppfyller forskriftens krav.

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG), gir tilbud om opplæring, eksamen og registrering av personer og virksomheter som ønsker å planlegge, prosjektere, installere og kontrollere sprinkleranlegg.

FG har også etablert en sentral database (http://ess.fno.no) som kvalifiserte kontrollører kan benytte for å innrapportere status etter gjennomført kontroll av prosjekteringsforutsetningene for sprinkleranlegg. Forsikringsselskapene og landets brannvesen har tilgang til å lese rapportene. Det anbefales at databasen tas i bruk for alle typer sprinkleranlegg, uavhengig av rabatteringsordninger.

For personell som skal utføre fysisk vedlikehold av alle typer av sprinkleranlegg, har Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell en frivillig ordning for opplæring og eksamen som fører fram til utstedelse av blått kompetansebevis. Det anbefales å benytte personer med eksamen herfra.

Mer informasjon:

» Frostsikring av sprinkleranlegg

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider