DU ER HER

Ordliste

Publisert: 17.02.2008.  Oppdatert: 23.03.2011.

(versjon 2, mars 2011)

Akselerator

Utstyr som reduserer forsinkelsen ved tørranlegg ved at fall i anleggets lufttrykk blir hurtig detektert.

Alarmventil

En tilbakeslagsventil, våt, tørr eller kombinert type som også utløser en hydraulisk alarmklokke når sprinkleranlegget utløses.

Alarmventil, alternerende

En alarmventil egnet for en våt, tørr eller alternerende installasjon.

Alarmventil, preaction

En alarmventil egnet for preaction-anlegg.

Alarmventil, tørr

En alarmventil egnet for bruk i tørranlegg og/eller i sammen med en alarmventil for våtanlegg eller for alternerende installasjon.

Alarmventil, våt

En alarmventil egnet for bruk i våtanlegg.

Alternerende våt- og tørranlegg, delanlegg

En del av et våtanlegg som er valgfritt fylt med vann eller luft/inertgass i henhold til omgivelsestemperaturene, og som styres av enten tørr eller alternerende alarmventil.

A-manometer

Et manometer tilkoblet vannverksledning mellom vannverksledningens stengeventil og kontrollventilsettets tilbakeslagsventil.

Avgrening

Et rør, mindre enn 0,3 m fra siste seksjon i et grenrør, som forsyner en enkelt sprinkler.

Avskjærende sprinkling

Sprinkling montert på ubeskyttet side av en branncellebegrensende konstruksjon. Benyttes særlig for å bedre konstruksjonens branntekniske egenskaper.

Avvik

Overtredelse av krav fastsatt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

 

 

Beregningspunkt

Punkt på et fordelerrør i et forhåndskalkulert anlegg der nedstrøms rørnett er dimensjonert ut fra tabeller og oppstrøms rørnett er dimensjonert ved hjelp av hydraulisk beregning.

 

 

B-manometer

Et manometer tilkoblet alarmventilen som viser vanntrykket oppstrøms alarmventilen.

Branncelle

Et avgrenset rom som forutsettes å motstå brann i en forutbestemt tid.

C-manometer

Et manometer tilkoblet en alarmventil som viser trykket nedstrøms alarmventilen.

Dekningsareal

Generell betegnelse for det areal det enkelte sprinklerhode i et anlegg skal forsyne med slokkevann. Inngår som en parameter i anleggets konstruksjon/beregningsgrunnlag.

Dekselplate

Pyntemansjett eller plate for å skjule hullet rundt gjennomføringen i himling.

Detektorsprinkler

En lukket sprinkler montert på et trykksatt rørnett og brukt til å styre en deluge-ventil.

Ensidig rørgeometri

Rørarrangement med grenrør bare på en side av fordelerrøret.

Ettersyn

Begrepet er ikke anført som en ren definisjon, men er forklart på følgende måte: Med ettersyn menes den enkle egenkontrollen av en installasjon utført av eiers representant, eller representant for virksomhet/bruker etter avtale med eier, for å sikre at funksjonen til et brannsikringsanlegg ikke svekkes som følge av driftsmessige endringer eller feil oppstått i installasjonen etter montering. Leverandøren bør angi hva et slikt ettersyn skal bestå i.
Ettersyn (egenkontroll) må utføres av personell som har fått tilstrekkelig med opplæring. Vedkommende som skal utføre ettersyn må se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes, og ev. foreta enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandør(ers) anvisning. Gode eksempler er: sjekke at det ikke er oppstått feil på brannalarmsentralen, sjekke at sprinklerventilen står i åpen stilling osv. Vedkommende som foretar ettersyn må enten selv utbedre feil og mangler eller besørge tiltak

Exhauster

Utstyr for hurtig evakuering av luft fra et tørt eller kombinert sprinkleranlegg, for å sikre en raskere åpning av alarmventilen.

Fallrør

Vertikalt fordelerrør som forsyner fordelerrør eller grenrør på lavere nivå.

Fasadesprinkling

Sprinkleranlegg som brukes for å hindre smittefare fra nærliggende bygning, eller for å hindre at brann i et nivå slår inn gjennom vinduer i høyere nivå. Benyttes også på fasader inn mot overbygde gårder. Forskjellige utførelser kan være aktuelt, f.eks. standard vått eller tørt, automatisk eller manuelt deluge.

Fleretasjes bygning

En bygning som inneholder flere enn en etasje over eller under bakkenivå.

Fordelerrør

Rør som forsyner enten et grenrør direkte eller en enkelt sprinkler på et grenrør lengre enn 300 mm (Ikke siste del av grenrør).

Fordelerrør "spur"

Del av fordelerrør.

Fullsprinkling

Sprinkling av alle rom (også skjulte rom) i den bygning som skal sikres, og tilsvarende sprinkling av tilgrensende, nærliggende bygning eller brennbart opplag som kan representere brannsmittefare fordi avstand er < 8 m, med mindre disse er skilt fra den bygning som skal sikres med brannvegg.

Fullstendig beregning

Et uttrykk som brukes når rørnettet i sin helhet blir dimensjonert ved hydrauliske beregninger.

Gittergeometri

Rørarrangement der vannet strømmer til sprinklerhodene fra flere veier.

Grenrør

Et rør som forsyner sprinklere direkte eller via avgreninger.

Gruppeutløser

En ventil som normalt holdes lukket av et termoelement, og som er egnet til bruk i delugeinstallasjoner eller til styring av trykkbrytere.

Hovedfordelerrør

Et rør som forsyner andre fordelerrør.

Høydesystem

Et sprinklersystem der den høyest beliggende sprinkler er mer enn 45 m over den lavest beliggende sprinkler, eller over sprinklerpumpen hvis denne er lavere enn lavest beliggende sprinkler.

Installasjon (sprinklerinstallasjon)

Del av et sprinklersystem med ett kontrollventilsett med tilhørende nedstrøms rørnett og sprinklerhoder.

Installasjon, alternerende

En installasjon der rørnettet er valgfritt fylt med vann eller luft, avhengig av omgivelsestemperaturen.

Installasjon, preaction

En av to typer tørranlegg der et uavhengig branndeteksjonsanlegg kan åpne alarmventilen.

Installasjon, tørrørs

En installasjon der rørnettet er fylt med luft eller inertgass under trykk.

Installasjon, våtrør

En installasjon der rørnettet alltid er fylt med vann.

Kontroll

Begrepet er ikke anført som en ren definisjon, men er forklart på følgende måte: Med kontroll menes at en installasjon skal sammenliknes med de dokumenter det er montert etter og den bruken objektet er godkjent for. Slike dokumenter kan være forskrifter, veiledning til forskrifter, prosjekteringsbeskrivelser, standarder, private regelverk, leverandørenes anvisninger m.fl.

Kontrollventilsett

Et ventilsett bestående av en alarmventil, en stengeventil og utstyr som er nødvendig for korrekt funksjon.

Ledningsnett

Vannverkets rørnett for transportere vann fra kilde og/eller behandlingsanlegg frem til forbrukerne.

Maksimum krevet vannmengde (Q max)

Vannmengden i skjæringspunktet mellom P/Q-karakteristikken for det mest gunstige utløsningsområdet og pumpekarakteristikken ved normalt sugeforhold.

Mekanisk rørsammenføyning

En rørarmatur benyttet for å forbinde rør og komponenter. Gjelder ikke gjengede eller skrudde forbindelser, muffe- eller flensforbindelser.

Myndigheter

Offentlige myndigheter og forsikringsgiver, samt andre instanser som disse har gitt myndighet til å godkjenne sprinkleranlegg, utstyr og prosedyrer.

Nedforet åpen himling

En takkonstruksjon med åpen struktur, slik at vannet fordeles fritt gjennom himlingen uten hindring.

Nedstrøms

Ethvert punkt i vannets strømningsretning i forhold til et referansepunkt.

Objektsprinkling

Sprinkleranlegg som benyttes ved en spesielt brannfarlig prosess eller lignende Denne vil hindre brannen i å spre seg til øvrige områder i bygningen.

Områdesprinkling

Innebærer at bare en del av bygningen gis "fullstendig sprinklerbeskyttelse". Det må normalt være minst branncellebegrensende vegg som skille mellom sprinklet og usprinklet område. Løsningen benyttes for å kontrollere/slokke brann som måtte oppstå innenfor det beskyttede området.

Oppstrøms

Ethvert punkt motsatt vannets strømningsretning i forhold til et referansepunkt.

Personsikring

Et uttrykk brukt i sprinklersammenheng for å beskrive en integrert del av et sprinkleranlegg som særlig skal ivareta personsikkerheten.

Pre-kalkulert

Et uttrykk benyttet for å angi at rørnettet nedstrøms beregningspunktet er forhåndskalkulert ved hydrauliske beregninger. Tabeller over rørdiametere er utarbeidet.

Prosjekteringstetthet

Den minste vannstrøm i liter pr. minutt fra en bestemt gruppe sprinklerhoder, dividert på det arealet disse dekker. Vanntetthet angis i mm pr. kvadratmeter og minutt.

Prøveventil

Ventil for vanntapping som forårsaker at vannturbinmotor for alarmklokke og/eller andre tilkoblete elektriske brannalarmer, blir testet.

Ringgeometri

Et rørarrangement der fordelerrøret er ringforbundet og leverer vann til grenrørene fra begge sider.

Rørgeometri

Rørnettet som forsyner en gruppe av sprinklere. Rørarrangementet kan være normalt grenarrangement, gitterarrangement eller ringarrangement.

Røroppheng

Utstyr for bæring av sprinklerrør forankret til bygningskonstruksjon.

Samlestokk

Et rør som forbinder to eller flere vanntilførselsrør til anleggets kontrollventilsett.

Sikkerhetsforskrifter

Begrepet brukes om forsikringsselskapenes sikkerhetsbestemmelser relatert til den enkelte forsikringsavtale. Begrepet må ikke forveksles med offentlige forskrifter.

Sikksakk sprinklergeometri

Et sikksakarrangement der sprinklerne er forskjøvet en halv innbyrdes avstand fra grenrør til grenrør.

Sone

En del av et anlegg med egen vannstrømsalarm og med en overvåket stengeventil.

Spesifikk brannbelastning

Den totale brannbelastningen (mobil- pluss immobil brannbelastning) pr. flateenhet av branncellens totale omhyllingsflate. Angis i MJ/m2.

Sprinkler

En dyse med termisk følsom åpnemekanisme.

Sprinkler (automatisk)

En dyse utstyrt med en termisk følsom åpnemekanisme.

Sprinkler yoke

Den del av sprinklerhodet som holder sprinklerdysen tett og som frigjøres av termoelementet.

Sprinkler, glasbulb

Et sprinklerhode som åpner når et væskefylt glass brister.

Sprinkler, hengende

Et nedadrettet sprinklerhode der dysen retter vannet nedover.

Sprinkler, horisontal

Et sprinklerhode der dysen sender vannet ut horisontalt.

Sprinkler, innfelt montasje

En sprinkler der hele eller deler av termoelementet ligger over underkant av himling.

Sprinkler, konvesjonelt spredemønster

Sprinkler som gir et sfærisk spredemønster.

Sprinkler, skjulte

En innfelt sprinkler med en dekkplate som faller av ved varmepåvirkning.

Sprinkler, smelteledd

En sprinkler som åpner når smelteleddet oppnår smeltetemperatur.

Sprinkler, spray spredemønster

En sprinkler som gir et nedadrettet parabolsk spredemønster.

Sprinkler, stående

Et oppadrettet sprinklerhode der dysen retter vannet oppover.

Sprinkler, taksprinkler for innfelt montasje

Et nedadrettet sprinklerhode montert delvis over himling, men med temperaturelementet under himling.

Sprinkler, tørr hengende

En enhet omfattende et nedadrettet sprinklerhode og en tørr rørdel som holdes stengt av en ventil.

Sprinkler, tørr stående

En enhet omfattende et oppadrettet sprinklerhode og en tørr rørdel som holdes stengt av en ventil.

Sprinkler, veggspredemønster

Et sprinklerhode som fordeler vannet horisontalt fra veggen i et halvparabolsk spredemønster.

 

 

 

 

Sprinkler, fareklasse

Uttrykk for brannrisiko, brannbelastning og spredningsfare/skadeomfang basert på skadeforsikringsselskapenes regler. Fastlegges med bakgrunn i bygningens bruk og dels også beskaffenhet, og inngår som en parameter i anleggets konstruksjon/beregningsgrunnlag. FG bruker hovedgruppene "Lav", "Middels" og "Høy" sprinklerfareklasse, hvorav de to sistnevnte igjen er delt i 4 undergrupper. Sprinklerfareklasse "Lav" benyttes ikke i anlegg som kreves i medhold av Plan- og bygningsloven eller Lov om brannvern mv. Er bestemmende for bl.a. vanntetthet og utløsningsareal og dermed vannforsyning.

Sprinklerpumpe

Pumpeanlegg, inklusive automatisk startanordning, som utelukkende skal benyttes for å skaffe tilstrekkelig vann eller trykk til sprinkleranlegget.

Sprinklersystem

Det totale arrangement for sprinklerbeskyttelse i en virksomhet, bestående av en eller flere sprinklerinstallasjoner, rørnett til installasjonene og vannforsyning.

Sprinklerventil

Ventilsett som består av stengeventil og alarmventil med nødvendig tilkoblingsutstyr og manometre.

Standard sprinkleranlegg

Omfatter sprinklersystemer av både typen "Standard våtanlegg" og "Standard tørranlegg".

Standard sprinklergeometri

Et arrangement der sprinklerne på parallelle grenrør utgjør et rektangel.

Standard tørranlegg

Anlegg som har rørsystem fylt med trykkluft som holder en alarmventil av spesiell konstruksjon lukket, slik at vann fra tilførselsledningen ikke kan fylle rørsystemet. Ved en evt. utløsning av et hode vil luften strømme ut gjennom det åpnede sprinklerhodet. Når trykket i anlegget er blitt lavt nok vil alarmventilen åpne og slippe vannet inn i den delen av rørsystemet hvor utløsning har skjedd og relativt raskt fylle dette.

Standard våtanlegg

Anlegg som har hele rørsystemet vannfylt og står under trykk fra vannforsyning. Ved en evt. utløsning vil det øyeblikkelig komme vann fra det utløste sprinklerhodet. Standard våtanlegg bør benyttes med mindre det foreligger frostfare eller andre spesielle forhold. Felles for standard sprinkleranlegg er bruk av tette sprinklerhoder (enkeltutløsningssystem).

Stasjonært slokkeanlegg

Permanent anlegg for slokking av brann.

Stengeventil

Sluseventil med mekanisk indikator for åpen/stengt posisjon. Monteres normalt umiddelbart foran alarmventilen, og skal sikres i åpen stilling med rem og lås.

Stigerør

Et vertikalt fordelerrør som forsyner fordeler- eller grenrør på et høyere nivå.

Stikkledning

Privat rør som transportere vann fra vannverkets ledningsnett inn til bygningen/abonnenten.

Tilførselsrør

Et rør som forbinder vanntilførselen til en mellomtank eller til sprinkleranleggets kontrollventilsett, eller en tilførselsledning som forsyner private reservoarer eller lagringstanker med vann.

Tilsyn

Å påse at bestemmelser gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven følges (overvåking/kontroll). Tilsynet omfatter også reaksjon etter tilsynet.

Tosidig rørgeometri

Rørarrangement med grenrør på begge sider av fordelerrøret.

Trykkforsterkningspumpe

En automatisk pumpe som leverer vann til et sprinkleranlegg fra en høydetank eller en vannverksledning.

Trykkholdepumpe

En liten pumpe for å sikre overtrykk oppstrøms kontrollventilen, slik at sprinklerpumpene ikke starter unødvendig.

Tørt delanlegg

En del av et våt- eller alternerende anlegg som er permanent fylt med luft eller inertgass under trykk.

Utløsningsareal

Det største arealet der det ved prosjekteringen er forutsatt at alle sprinklerhoder løser ut samtidig.

Utløsningsareal, hydraulisk mest gunstig

Det arealet i et sprinkleranlegg plangeometri som ved et gitt trykk vil levere mest vann.

Utløsningsareal, hydraulisk mest ugunstig

Det arealet i et sprinkleranleggs plangeometri som ved levering av en fastsatt vanntetthet, vil kreve høyest trykk.

Vannberegningsmodell

En beregningsmodell for vannledningsnettet der trykk og vannmengde kan beregnes ut fra målinger på nettet.

Vannforsyningskapasitet

Et uttrykk for trykk og vannmengde.

Vannmengdemåleutstyr

Utstyr fast montert, for å måle at sprinkleranleggets vannkrav kan leveres ved alarmventilens inngang.

Vanntetthet

Angir antall liter slokkevann som tilføres brannsonen pr. kvadratmeter og minutt. Betegnes ofte som "nedbørsmengde" eller "mm nedbør". Inngår som en parameter i anleggets beregningsgrunnlag.

Vedlikehold

Begrepet er ikke anført som en ren definisjon, men er forklart på følgende måte: Med vedlikehold menes det fysiske arbeidet for å rette feil og mangler på en installasjon og det arbeidet som må utføres for at installasjonen skal fungere som forutsatt, og som skal dokumenteres. Vedlikehold må utføres av personell som har nødvendig kompetanse/autorisasjon. Som en del av vedlikeholdet skal det foretas fagmessig reparasjon/service, som til enhver tid skal dokumenteres.

Vi viser ellers til KBTs oversikt over brannfaglig terminologi: www.kbt.no

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider