DU ER HER

Nye krav til automatiske slokkeanlegg i ny byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10)

Publisert: 21.02.2011.  Oppdatert: 31.03.2011.

Krav til sikkerhet ved brann i TEK 10 kap. 11 er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-5. Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av gjeldende TEK § 7-2, men med en del redaksjonelle endringer og språklige endringer og presiseringer. Reelle endringer gjelder i hovedsak nye krav gitt i § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider, og gjelder krav til alarm- og slokkeanlegg samt evakueringsplaner i visse typer byggverk.

De endringene som gjøres i TEK er basert på en totalvurdering, der utredninger gjort av SINTEF NBL er en del av grunnlaget. En av hovedutfordringene er å møte den økende eldrebølgen, som vi vet kommer. På grunn av aldersutviklingen i befolkningen er det nødvendig at flere bor hjemme så lenge som mulig, selv om vi blir dårlige til beins - eller hva det måtte være. Alternativet er en omfattende utbygging av institusjoner, omsorgsboliger mv., noe som er et langt dyrere alternativ for samfunnet, og også trolig et dårligere alternativ for dem det gjelder. Det vil for øvrig - som et ledd i å gjøre våre byggverk mer tilgjengelige og universelle - kreves heis i større omfang enn i dag. Dette krever at vi også følger opp mht. brannsikkerhet.(Kilde: Bygningsetatens presentasjon av de nye byggereglene).

Nye krav i TEK 10:
I byggverk beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta lang tid, skal det brukes aktive tiltak som øker den tilgjengelige rømningstiden.
Følgende skal minst være oppfylt:

• Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha
automatisk brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner.

• Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg.

• For midlertidige byggverk og for byggverk som ikke er tilknyttet offentlig eller
tilsvarende privat vannforsyning, kan det gjøres unntak fra krav om automatisk
brannslokkeanlegg.

(Iht. veiledningen er midlertidig byggverk, byggverk som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år).

• Der det er krav om automatisk brannslokkeanlegg kan det likevel benyttes andre tiltak som vil hindre, begrense eller kontrollere en brann lokalt der den oppstår.

(Iht. veiledningen kan nye teknikker og løsninger for spesielle situasjoner aksepteres når de er dokumentert å ha tilsvarende funksjon og pålitelighet som et automatisk slokkeanlegg. Eksempel er etablering av ”brannsikkert inneklima” ved inert luft som hindrer at brann kan oppstå. En slik løsning er bare aktuell i rom/byggverk der dette er dokumentert å være forsvarlig med hensyn til luftkvalitet/inneklima).

Ny teknisk forskrift med veiledningstekst kan du finne ved å klikke på linken nedenfor:

» byggeregler.be.no

Tilbake til Aktuelle saker

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider