DU ER HER

Roller

Publisert: 28.03.2011.  Oppdatert: 21.05.2014.

Staten
Stortinget
Stortinget vedtar alle lover og forskrifter i Norge. Hoveddokumentene i brannsammenheng er: ”Plan- og bygningsloven” med tilhørende forskrifter og ”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver” (”Brann- og eksplosjonsvernloven”) med tilhørende forskrifter.

Stortingets nettside: http://www.stortinget.no/
Regjering og departementer sin nettside: http://www.regjeringen.no/

Ansvarlige departementer
Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljødepartementet har hovedansvaret for organiseringen av store deler av sikkerhetsarbeidet i Norge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er underlagt Justis- og politidepartementet. Direktoratet for byggkvalitet er underlagt Kommunal- og regionaldepartementet.

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)
Direktoratet for byggkvalitet er den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket for nye bygg. Direktoratet er også tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter ”Plan- og bygningsloven”. Direktoratet er underlagt Kommunal- og regionaldepartementet.

DIBK fortolker ”Plan- og bygningsloven” med tilhørende forskrifter og veiledninger.

Bruk av automatiske slokkeanlegg i nye bygg er spesielt omtalt i ”Forskrift om tekniske krav til byggverk” og ”Veiledning om tekniske krav til byggverk”, se nettsiden: http://dibk.no/no/Byggeregler.

DIBK sin nettside: www.dibk.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Direktoratet skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

DSB har oppfølgingsansvar for brann- og elsikkerhet, farlige stoffer og produktsikkerhet. I tillegg er direktoratet fagmyndighet for brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid. Direktoratet har ansvar for Sivilforsvaret, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges brannskole.

Bruk av automatiske slokkeanlegg i eksisterende bygninger er omtalt i ”Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn” (FOBTOT). Her er også kontroll, ettersyn og vedlikehold beskrevet.

DSB fortolker ”Brann- og eksplosjonsvernloven” med tilhørende forskrifter og veiledninger.

DSB sin nettside: www.dsb.no

Fylkeskommunen
Fylkeskommunen skal utarbeide en fylkesplan som bl.a. skal inneholde mål, langsiktige retningslinjer, og et samordnet handlingsprogram. Se ”Plan- og bygningsloven” § 19.

Kommunen
Oversikt over kommuner i Norge
En oversikt over alle landets kommuner er på denne nettadresse: www.norge.no

Kommunen som overordnet plan- og sikkerhetsmyndighet
Kommunen har det overordnede sikkerhetsansvaret innenfor kommunens grenser.

”Brann- og eksplosjonsvernloven” § 9 andre ledd krever følgende: ”Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor”.

”Plan- og bygningsloven” § 9-1 første ledd krever bl.a. følgende:”Kommunestyret skal ha ansvaret for og ledelsen av kommuneplanleggingen og arbeidet med reguleringsplaner i kommunen”.

Kommunen skal tilrettelegge for næringsvirksomhet. Slokkevann er i denne sammenheng et vesentlig punkt. Kommunen skal sørge for en fornuftig levering av vann til brannslokking ved hjelp av brannvesenets materiell, sprinkleranlegg m.v. Se FOBTOT § 5-4 Vannforsyning med veiledning.

Kommunen som byggesaksmyndighet
Oppføring av bygninger, planering av grunn m.v. skal etter nærmere regler i ”Plan- og bygningsloven” med tilhørende forskrifter behandles av kommunens byggesaksbehandlere. Vannforsyning til brannslokking bør være et vesentlig punkt ved rammebetingelsene og bør avklares tidlig i et byggeprosjekt.

Kommunen som tilsynsetat
Tilsynet som utføres av brannvesenet, er det offentliges periodiske tilsyn av eier og brukers systematiske internkontrollarbeid. Tilsynet skal skrive en rapport til eier og kopi til bruker av objektet. Eier og bruker plikter å svare på rapporten for å redegjøre for utbedring av avvik og anmerkninger.

Det er anledning til å gjennomføre tilsyn innenfor et begrenset tema som for eksempel automatiske slokkeanlegg for særskilte brannobjekt type a. Dette er hjemlet i FOBTOT § 6-2 andre ledd punkt b. Særskilte brannobjekt av type a er bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv. Typiske bygninger er sykehus, pleieinstitusjoner, barnehager, arrester, overnattingssteder, forsamlingslokaler m.fl.

Kommunens rolle som vannverkseier
Plan- og bygningsloven § 65 stiller krav om at bygninger som tas i bruk av mennesker eller dyr skal ha tilfredsstillende vannforsyning. Normalt benyttes drikkevann også som vann til brannslokking gjennom brannvesenets materiell eller ved slokkeanlegg. Noen slokkeanlegg har vannforsyning fra andre kilder som tank, åpne kilder som vann, fjorder og lignende.

I de fleste kommunene er kommunene selv vannverkseier direkte eller gjennom eget selskap, men det finnes også rene private vannverkseiere. Vannverkseiere skal bl.a. forholde seg til ”Forskrift om vannforsyning og drikkevann”.

”Forskrift om vannforsyning og drikkevann” behandler i vesentlig grad hygieniske forhold. Imidlertid setter forskriftens § 10 krav til risikoanalyse i forhold til kvalitet og kvantitet.

Vannverkene har som regel ansvaret for vannmagasiner (overflatevann eller grunnvann), renseanlegg, hovedledningsnett, fordelingsnett med tilhørende pumper, måleutstyr, kummer osv.

Vannverkene skal godkjennes av Mattilsynet. Se ”Forskrift om vannforsyning og drikkevann” § 8.

Vannverkseier kan ikke hindre brannvesenet i å ta ut vann i en akutt situasjon. Dette er hjemlet i ”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver” § 5, fjerde ledd og § 12, pkt d.

Vannverk dimensjoneres ut fra lokale vurderinger og beregninger av hva som er abonnentenes normale behov for drikkevann, sanitærvann, brannvann, osv. Abonnentene betaler for tjenesten gjennom gebyrer. Siden det er i abonnentenes interesse, legges normalt til rette for uttak av brannvann på bestemte punkter.

Kommunens rolle som næringsaktør
Kommunene driver ofte næringsvirksomhet på lik linje med det øvrige næringslivet. Bestemmelsene i ”Plan- og bygningsloven” og ”Brann- og eksplosjonsvernloven” gjelder på lik linje med andre næringsdrivende.

Private vannverkseiere
Private eiere av vannverk har i prinsippet samme oppgaver og plikter som kommunale (se "Kommunens rolle som vannverkseier"). Vannverkseiere kan ikke hindre brannvesenet i å ta ut vann i en akuttsituasjon.

Eiere og tiltakshavere
Eier
Eier har ansvaret for det bygningsmessige brannvernet. Se FOBTOT § 2-1. Eier skal sørge for at det uføres kontroll, ettersyn og vedlikehold av slokkeanlegg. Se FOBTOT § 2-4.

Tiltakshaver – ansvarlig søker
”Plan- og bygningsloven” setter krav om en ansvarlig søker for tiltak der det kreves søknad. § 93b beskriver ansvarlig søkers rolle.

Private konsulenter og utstyrsleverandører
Branntekniske konsulenter/rådgivere
Branntekniske konsulenter/rådgivere har som regel hovedansvaret for en helhetlig vurdering av brannsikringen av objektet. Offentlig godkjente foretak innenfor dette feltet finnes på nettsiden: http://sgpub.be.no/.

Prosjektering av automatiske slokkeanlegg
Prosjekterende arbeider normalt på oppdrag fra objekteier eller tiltakshaver, eller som underleverandør for andre aktører med disse som oppdragsgiver. Prosjekterende tegner og beregner slokkeanlegg etter gitte regler. Det kreves offentlig sentral godkjenning for slikt arbeid, se http://sgpub.be.no/. Det anbefales å bruke prosjekterende som i tillegg er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). En oversikt over FG-godkjente prosjekterende foretak finnes på nettsiden: http://sprinkler.fno.no.

Utførelse av automatiske slokkeanlegg
Utførende monterer slokkeanlegg etter tegninger og dokumentasjon fra prosjekterende. Det kreves godkjenning for slikt arbeid. Offentlig godkjente foretak finnes på denne websiden: http://sgpub.be.no/. Det anbefales i tillegg at montering utføres av FG-godkjent foretak eller under kontroll og ansvar fra et slikt foretak fordi disse har en spisskompetanse for slikt arbeid. En oversikt over FG-godkjente utførende foretak finnes på nettsiden: http://sprinkler.fno.no.

Kontroll av automatiske slokkeanlegg
Kontrollører kontrollerer det ferdig monterte slokkeanlegget opp mot de regler anlegget er prosjektert og montert etter. Kontrolløren skriver en rapport som er byggherrens eller byggeierens eiendom. Det kreves godkjenning for slikt arbeid. Offentlig godkjente foretak finnes på denne websiden: http://sgpub.be.no/. Det anbefales i tillegg å bruke kontrollører som er FG-godkjent. En oversikt over FG-godkjente kontrollerende foretak finnes på nettsiden: http://sprinkler.fno.no.

Forsikring
Forsikringsselskapene påtar seg å dekke skade gjennom en privatrettslig avtale. Forsikringsselskapenes sikkerhetsbestemmelser gjennom sikkerhetsforskrifter er i utgangspunktet uavhengige av offentlige lover, forskrifter og veiledninger. Forsikringsavtalen fokuserer vanligvis på sikring av bygninger og materielle verdier.

Forsikring og tilsyn
Både forsikring og tilsyn krever at anleggsdokumentasjonen skal kunne framvises. Det er eiers ansvar å dokumentere at et slokkeanlegg er tilfredsstillende sett i forhold til den aktuelle risikoen. Forsikringsselskapene krever normalt at FG-ordningen skal benyttes og at kontrollrapportene skal være registrert i databasen ESS.

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider